Nawigacja

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej z siedzibą w Lachowicach.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach

                     Lachowice 392

                     34-232 Lachowice

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

podstowowa1@op.pl

 1. telefonicznie: (033) 874 82 17

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Krzysztof Książek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@switchprojekt.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora Danych Osobowych, w tym realizacji Państwa praw..

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie internetowej zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
  Lachowice 392 i 232 b
  34-232 Lachowice
  woj. małopolskie
 • (033) 874-8217
  fax (033) 874-8217

Galeria zdjęć