Nawigacja

 

I. PROJEKT " NA STRRCIE TRUDNOŚCI - NA MECIE RÓWNOŚCI"

Na starcie trudności na mecie równości”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0314/16-00  podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  23.05. 2017 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy 309 uczniów (U) 172kobiet (K) i 137 mężczyzn (M); z Gimnazjum w Lachowicach i Krzeszowie oraz Szkół Podstawowych Kukowie, Lachowicach, Krzeszowie.

 

OPIS PROJEKTU:

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

-  realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, przyrody, robotyki,   geografii, biologii, fizyki, chemii;

- realizację wyjazdów edukacyjnych– wyjazd do ogrodu doświadczeń w Krakowie, obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, ;

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do zajęć m.in.: laptopy z oprogramowaniem, projektor z ekranem ściennym, tablice interaktywne, zestawu do  ekologii, przyrządów do pomiarów, zestawu ziemia i kosmos, pomocy zwierzęta i rośliny, gry i zabawy do nauki matematyki, na zajęcia z fizyki: demonstrator,  elektromagnes, klosza próżniowego,obwody elektryczne, soczewki z magnesami, zestaw do doświadczeń z optyki, zestaw do ćwiczeń z elektrostatyki, zestawu Akustyka, plansze dydaktyczne, na zajęcia z chemii: modele chemiczne, szkieł laboratoryjnych, filmów DVD, układu okresowego pierwiastków, na zajęcia z biologii:  mikroskopy, zestawu narzędzi preparacyjnych, szalki Petriego, modelu tułowia, walizki ekobadawczej, model DNA, liczne pomoce na zajęcia z matematyki,  kalkulatory, gry matematyczne, książki, mapy do zajęć z geografii,

Łącznie w ramach projektu zostanie przeprowadzonych 2080 godzin zajęć pozalekcyjnych,
w których weźmie udział  309 Uczniów. 

Projekt realizowany jest od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

. Realizacja zajęć rozpoczęła się  się od 4 października 2017 roku.

W Szkole Podstawowej w Lachowicach będą realizowane zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa II Młody lisek

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa III Ciekawy lisek

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa IV Sprytny lisek

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa VI Mądry lisek

- zajęcia rozbudzające zdolności programistyczne MAŁY PROGRAMISTA

- zajęcia rozwijające zdolności matematyczne MĄDRA SOWA - matematyka z komputerem - koło matematyczno-komputerowe

- zajęcia rozwijające zdolności programistyczne ucz. Klasy V - Programowanie z Baltim

W Gimnazjum w Lachowicach będą realizowane zajęcia:

- zajęcia rozwijające z fizyki (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia rozwijające z chemii(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia rozwijające umiejętności z biologii(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

 

 

II. PROJEKT „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W MAŁOPOLSCE II ‘’

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Oś Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW

 

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez Lidera, którym jest Samorząd Województwa Małopolskiego  oraz 113 partnerów. Gmina Stryszawa, jest jednym z partnerów projektu, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej  przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  11.04.2017 r.

 

CEL PROJEKTU

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

OPIS PROJEKTU

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

 1. uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z), oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Działania skierowane są do uczniów i kadry szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Rezultat: podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę. (więcej informacji: https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/centra-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce)
 2. wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centra Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami – odpowiadających na potrzeby rynku pracy. (więcej informacji:  https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/koordynacja-ksztalcenia-zawodowego)
 3. wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych. (więcej informacji:  https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/zawodowa-chmura-edukacyjna)
 4. wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej. (więcej informacji: https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/doradztwo-zawodowe

 

REALIZACJA PROJEKTU W GMINIE STRYSZAWA

 

Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 1 w Stryszawie, Gimnazjum nr 2 w Lachowicach oraz w Gimnazjum w Krzeszowie. W każdej z tych szkół utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery, które doposażono w podstawowy sprzęt (biurko, laptop, drukarka). SPIiK funkcjonują według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb szkoły. Zadania w SPInKA realizują doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, którzy w ramach projektu udzielą doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniom, w wymiarze rocznym 180 godzin w gimnazjum w Stryszawie i Lachowicach oraz 108 godzin w Krzeszowie.

Wsparcie w ramach doradztwa odbywa się poprzez:

-  organizację zajęć warsztatowych,

-  prowadzenie konsultacji indywidualnych,

- organizację spotkań z rodzicami,

- organizację wizyt zawodoznawczych,  w tym udział w Festiwalu  Zawodów.

W projekcie zadbano również o kwalifikacje zawodowe doradców/ nauczyciele. Organizowane są dla nich cykliczne szkolenia, najmniej po jednym bloku szkoleniowym rocznie oraz 1,5 roczne studnia podyplomowe.

Czas realizacji projektu w Gminie Stryszawa:

1.01.2017 do 31.12.2019 r.

Budżet projektu w Gminie Stryszawa:

Wartość projektu 141 336, 00 zł

Dofinansowanie (90%):  127 202,40 zł

             w tym dofinansowanie z UE 85 % i z budżetu państwa 5%

Wkład własny gminy (10%) : 14 133,6 zł

 

Informacja  na temat przebiegu realizacji  projektu :

11.04.2017 r. – podpisanie umowy partnerskiej

 31.03. i 7.04.2017 szkolenie dla doradców

od 31.05.2017 r – rekrutacja uczestników

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
  Lachowice 392 i 232 b
  34-232 Lachowice
  woj. małopolskie
 • (033) 874-8217
  fax (033) 874-8217

Galeria zdjęć