Nawigacja

Model absolwenta Koncepcja pracy szkoły Historia szkoły Tradycje szkoły PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY Mocne strony pracy szkoły Kierunki i cele rozwoju placówki do roku 2016/2020 Zarządzanie i organizacja Działalność wychowawcza szkoły Działalność dydaktyczna szkoły Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkolna Rada Rodziców Statut Szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W LACHOWICACH

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W LACHOWICACH

 

 

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia z uwzględnieniem

jego zainteresowań i potrzeb, przebiegający w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

 

Główne cele w roku szkolnym 2017/2018:

A. Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewnienie każdemu dziecku, zarówno zdolnemu, jak i z różnymi niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

     Utrzymanie wysokich standardów edukacyjnych poprzez rozpoznanie i uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb uczniów oraz umożliwianie im prawidłowego rozwoju i odnoszenia  sukcesów na miarę możliwości i potrzeb. Realizowane poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno wyrównawczych wspieranych pracą logopedy oraz nauczycieli wykwalifikowanych w zakresie surdopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki jak i dodatkowych rozwijających różnorakie talenty i zainteresowania uczniów. 

B. Dostosowanie na etapie planowania oraz modyfikowania, w trakcie realizacji, procesu edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych i autoewaluacji pracy własnej przez nauczycieli.

C. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

Rozwijanie kompetencji informatycznych, mających wyposażyć uczniów w narzędzia, które pozwolą im funkcjonować i dostosowywać się do szybko zmieniającego się świata,  opartego na społeczeństwach wiedzy poprzez:

 • modernizację  pracowni informatycznej oraz częste wykorzystywanie jej na poszczególnych przedmiotach,
 • podnoszenie motywacji i umiejętności uczniów dzięki regularnemu używaniu multimedialnej tablicy interaktywnej,
 • naukę programowania w ramach przygotowania do Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie,
 • program Dzieci w sieci, który uczy bezpiecznego korzystania z Internetu.

D. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i Internecie.

E. Pogłębianie współpracy z rodzicami.  Zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z ewaluacji zewnętrznej szkoły, a także ewaluacji wewnętrznej pod tym kątem poprzez:

 • zapraszanie rodziców do współpracy w zakresie organizowania wszelkich uroczystości szkolnych, wycieczek oraz innych imprez (np. kiermaszy).
 • informowanie rodziców szczegółowo podczas zebrań i spotkań z rodzicami o życiu szkoły, w tym o konkursach w których biorą udział uczniowie.
 • udzielanie wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w nauce uczniom z poszczególnych przedmiotów.

F. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.

G. Promowanie kompetencji społecznych takich jak umiejętność szeroko pojętej współpracy w grupie, negocjacji, asertywności, samodyscypliny, a także działań na rzecz szkolnego wolontariatu.

H. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów edukacyjnych.

I. Upowszechnianie czytelnictwa poprzez:

- badania ewaluacyjne  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- przeprowadzanie konkursów czytelniczych i recytatorskich,

- organizacja Szkolnej akcji głośnego czytania,

- organizacja spotkań literackich z autorami książek dla dzieci,

- lekcje biblioteczne,

- wystawy książek,

- kiermasze książek dla dzieci,

- wycieczki dzieci do innych bibliotek,

- zachęcanie uczniów do własnej twórczości,

- udział w projekcie Książki naszych marzeń,

- zakup nowości wydawniczych i lektur rozwijających kompetencje uczniów,

- aplikowanie do Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa,

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN  w sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Szkoły Podstawowej w Lachowicach.

6. Program wychowawczy SP.

7. Program profilaktyczny SP.

.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
  Lachowice 392
  34-232 Lachowice
  woj. małopolskie
 • (033) 874-8217
  fax (033) 874-8217

Galeria zdjęć