Nawigacja

Model absolwenta Koncepcja pracy szkoły Historia szkoły Tradycje szkoły PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY Mocne strony pracy szkoły Kierunki i cele rozwoju placówki do roku 2016/2020 Zarządzanie i organizacja Działalność wychowawcza szkoły Działalność dydaktyczna szkoły Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkolna Rada Rodziców Statut Szkoły

.

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W LACHOWICACH

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W LACHOWICACH

 

Doskonaląc siebie tworzymy świat najwyższych wartości

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia z uwzględnieniem

jego zainteresowań i potrzeb, przebiegający w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

 

Główne cele w roku szkolnym 2018/2019:

1. Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewnienie każdemu dziecku, zarówno zdolnemu, jak i z różnymi niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

     Utrzymanie wysokich standardów edukacyjnych poprzez rozpoznanie
i uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb uczniów
oraz umożliwianie im prawidłowego rozwoju, kreatywności i odnoszenia  sukcesów na miarę możliwości i potrzeb. Realizowane poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno wyrównawczych wspieranych pracą logopedy, psychologa oraz nauczycieli wykwalifikowanych w zakresie surdopedagogiki
oraz oligofrenopedagogiki jak i dodatkowych rozwijających różnorakie talenty i zainteresowania uczniów. 

2. Na etapie planowania oraz modyfikowania, w trakcie realizacji procesu edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji dostosowanie
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych
i autoewaluacji pracy własnej przez nauczycieli.

3. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

Rozwijanie kompetencji informatycznych, mających wyposażyć uczniów
w narzędzia, które pozwolą im funkcjonować i dostosowywać się do szybko zmieniającego się świata,  opartego na społeczeństwach wiedzy poprzez:

 • modernizację  pracowni informatycznej oraz częste wykorzystywanie jej
  na poszczególnych przedmiotach,
 • podnoszenie motywacji i umiejętności uczniów dzięki regularnemu używaniu multimedialnych tablic interaktywnych,
 • naukę programowania na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • naukę bezpiecznego korzystanie z Internetu w oparciu o platformę e-learningu "Dziecko w Sieci".

4. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie.

5. Kształtowania właściwych postaw patriotycznych, moralnych i obywatelskich wychowanków przez uczestnictwo w uroczystościach z okazji świąt państwowych
i lokalnych, okazywanie wdzięczności i szacunku przodkom za przelaną krew
w walce o odzyskanie niepodległości.

6. Pogłębianie współpracy z rodzicami.  Zgodnie z rekomendacjami wynikającymi
z ewaluacji zewnętrznej szkoły, a także ewaluacji wewnętrznej pod tym kątem poprzez:

 • zapraszanie rodziców do współpracy w zakresie organizowania wszelkich uroczystości szkolnych, wycieczek oraz innych imprez (np. kiermaszy),
 • informowanie rodziców szczegółowo podczas zebrań i spotkań z rodzicami
  o życiu szkoły, w tym o konkursach w których biorą udział uczniowie,
 • udzielanie wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w nauce uczniom
  z poszczególnych przedmiotów.

7. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.

8. Promowanie kompetencji społecznych takich jak umiejętność szeroko pojętej współpracy w grupie, negocjacji, asertywności, samodyscypliny, a także działań
na rzecz szkolnego wolontariatu.

9. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów edukacyjnych.

10. Kontynuowanie działań na rzecz kształtowania samodzielności, kreatywności innowacyjności uczniów:

- wspieranie wszelkich działań i pomysłów innowacyjnych nauczycieli,

- budowa biblioteki scenariuszy lekcji,

- uściślenie współpracy nauczycieli uczących w klasach 1- 3 oraz 4 - 8.

11.Przygotowanie uczniów do egzaminów i sprawdzianów końcowych
oraz następnych etapów edukacji.

 

12.Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji i umiejętnego planowania dalszej ścieżki edukacji poprzez udział w zajęciach z zakresu orientacji zawodowej.

13. Upowszechnianie czytelnictwa poprzez:

- badania ewaluacyjne  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- przeprowadzanie konkursów czytelniczych i recytatorskich,

- organizacja Szkolnej akcji głośnego czytania,

- organizacja spotkań literackich z autorami książek dla dzieci,

- lekcje biblioteczne,

- wystawy książek,

- kiermasze książek dla dzieci,

- wycieczki dzieci do innych bibliotek,

- zachęcanie uczniów do własnej twórczości,

- zakup nowości wydawniczych i lektur rozwijających kompetencje uczniów.

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN  w sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Szkoły Podstawowej w Lachowicach.

6. Program profilaktyczno-wychowawczy SP.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
  Lachowice 392 i 232 b
  34-232 Lachowice
  woj. małopolskie
 • (033) 874-8217
  fax (033) 874-8217

Galeria zdjęć