Nawigacja

Koncepcja pracy przedszkola Nauczyciele pracujący obecnie w przedszkolu Rada Rodziców Przedszkola Statut Przedszkola

Koncepcja przedszkola

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole w Lachowicach

 

 1. Misja Przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawczy i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”.

 

 1. Wizja przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 27sierpnia 2015r.)

 

 • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole w Lachowicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, logopedę, nauczyciela języka angielskiego i fizjoterapeutę. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomione procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyciętych programów. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EKETY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 

- zaspokajamy potrzeby dziecka,

- organizujemy jego aktywność.

- indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,

- organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko

- integrujemy proces wychowania i edukacji

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i do aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i dbają o przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku szkolnego po konsultacjach z rodzicami.

 

 • KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i form pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego.

 

 1. Metody czynne

- metoda samodzielnych doświadczeń

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających

 1. Metody oglądowe

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne

 1. Metody słowne

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

- metodę projektu,

- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

- metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

- metody aktywizujące,

- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

- techniki twórczego myślenia

 

 • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka baterii.


 

 • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

Kocham Przedszkole

Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

WSIP

1/2018/2019

 

 

 

 • TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swój kalendarz imprez i wydarzeń:

- Mikołajki,

- spotkanie przy choince,

- bal karnawałowy,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Spotkanie z górnikiem,

- Spotkanie ze strażakiem,

- Dzień Mamy i Taty,

- Dzień Dziecka,

- Zakończenie roku szkolnego.

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową.

 

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

- potrafi współdziałać w zespole,

- jest zainteresowany nauką i literaturą,

- jest samodzielny,

- jest aktywny w podejmowaniu działań,

- lubi działania twórcze,

- jest wrażliwy estetycznie,

- akceptuje zdrowy styl życia,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

- czuje się Polakiem i Europejczykiem

 

Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:

 1. uczyć się, aby wiedzieć

 2. uczyć się, aby być

 3. uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko

 4. uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

 1. kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;

 2. kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;

 3. kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt
  i roślin;

 4. nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;

 5. uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;

 6. kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;

 7. kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;

 8. rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;

 9. kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;

 10. wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego i ekologicznego.

 

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

 1. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;

 2. prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych;

 3. wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody
  i formy działania, instytucje wspierające itp.);

 4. wskazania pozytywnych wzorców zachowań;

 5. wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

 6. propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą - w szerokim tego słowa znaczeniu.


 

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

 1. wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny;

 2. wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

 3. podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;

 4. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;

 5. wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:

 1. każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,

 2. ma swoje mocne i słabe strony,

 3. wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,

 4. każde dziecko posiada talenty;

W ramach priorytetów jw. przedszkole będzie propagować:

 1. Edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;

 2. Edukację włączającą;

 3. Edukację równych szans (nie!!! Jednakowego rozwoju);

 4. Edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;

 5. Edukację twórczą;

 6. Sport, turystykę i rekreację;

 7. Technologie TIK;

Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.

Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju

 

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

 2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu. Celem nabycia przez dzieci umiejętności praktycznych i rozwijania zainteresowań w przedszkolu w każdym tygodniu będą organizowane sytuacje, w których dzieci będą uczestniczyć w zabawach badawczych, doświadczeniach i obserwacjach zjawisk przyrodniczych.  Dyrektor przedszkola będzie dążyć do wzbogacenia bazy przedszkola w materiały pomocne w organizacji zajęć technicznych i obserwacji zjawisk przyrodniczych.

 3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

 4. Doposażenie bazy przedszkola w estetyczne pomoce i kąciki zabaw, doposażenie ogrodu przedszkolnego.

 5. Upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci:

- przeprowadzenie badań wśród dzieci na temat dostępności do książek, czytelni
i rodzaju znanych bajek

- systematyczny zakup nowości wydawniczych

- wprowadzenie do planu pracy przedszkola „Święta biblioteki”

- organizowanie konkursów „Moja ulubiona książka”

 1. Szczegółowe zadania na rok szkolny 2018/2019 ujęto w rocznym planie pracy, stanowiącym integralną część z koncepcją pracy przedszkola.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
  Lachowice 392 i 232 b
  34-232 Lachowice
  woj. małopolskie
 • (033) 874-8217
  fax (033) 874-8217

Galeria zdjęć